Bu gönderiyi beğenmek ya da bu gönderiye yorum yapmak için üyelik hesabınıza girin.
ORTAKALAN
9.06.2021
Vergi ve prim borçlarını yapılandırma kanunu yürürlükte
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, 30 Nisan 2021’e kadar olan vergi ve sigorta prim borçları yeniden yapılandırılacak.

30 Nisan 2021 tarihine kadar olan borçlar yapılandırılabilecek
TBMM kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun, vergi ve sigorta prim borçları başta olmak üzere;

30042021 ve bu tarihten önce beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları,

2021 yılı için 30042021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları,

Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü kapsamında verilen idari para cezaları, amme alacakları,

SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları ile Belediyelerin amme alacaklarını kapsıyor.

Belediyelere olan borçlar, MTV ve trafik cezaları 
Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldıkları bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları belli oranlarda arttırabilecekler.

Yapılandırmadan yararlanacaklar ödemelerini 6, 9, 12 veya 18 aylık taksitler halinde yapabilecekler.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar, 120 eşit taksitte ödenebilecek.